A A A

Zrównoważony rozwój

Pojęcie "zrównoważony rozwój" - (Sustainable Development) - zostało po raz pierwszy zdefiniowane w raporcie "Nasza wspólna przyszłość" (1987 r.), opracowanym przez Światową Komisję Środowiska i Rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych. Został on określony, jako proces mający na celu zaspokojenie aspiracji rozwojowych obecnego pokolenia w sposób umożliwiający realizację tych samych dążeń następnym pokoleniom. Wyodrębnione zostały w związku z tym trzy główne obszary działania, w związku z realizowaniem polityki zgodnej z zasadami zrównoważonego rozwoju:

  • ochrona środowiska i racjonalna gospodarka zasobami naturalnymi,
  • wzrost gospodarzy i sprawiedliwy podział korzyści z niego wynikających,
  • rozwój społeczny.

 

Zakłady Chemiczne "NITRO-CHEM" S.A. realizują szereg działań oraz wdrażają procedury wewnątrz firmy, mające na celu realizowanie polityki zrównoważonego rozwoju w wymienionych wyżej obszarach.

 

Prowadząc proces rekrutacji spółka realizuje politykę równych szans w odniesieniu do niepełnosprawnych, kobiet, absolwentów oraz pracowników po 50 roku życia. Spółka stosuje politykę równych szans zgodną z art.16 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 oraz z założeniami Dyrektywy 2006/54/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dn. 5.07.2006r w sprawie wprowadzenia w życie zasady równych szans oraz równego traktowania kobiet i mężczyzn w dziedzinie zatrudnienia i pracy. Kształcenie zawodowe w przedsiębiorstwie jest równo dostępne dla obu płci. Wynagrodzenie zależne jest od efektów pracy, nie wpływa na nie płeć pracownika.

 

Wykorzystywane w firmie technologie spełniają normy środowiskowe ustanowione przez polskie ustawodawstwo. Firma realizując działania modernizacyjne i inwestycyjne stara się ograniczyć wpływ procesów produkcyjnych na środowisko naturalne znacznie poniżej obowiązujących limitów. Jeśli jest to tylko możliwe, ogranicza się również stosowanie materiałów i surowców do produkcji, które mogą powodować degradację środowiska naturalnego. Stosowane w firmie procedury dotyczące zakupów uwzględniają preferencje dla wyrobów z wyższą klasą energetyczną, producentów posiadających wdrożony system zarządzania środowiskowego (ISO serii 14000).

 

W przedsiębiorstwie podejmowane są inicjatywy, mające na celu ulepszanie procesu produkcji. W ramach programu SPO-WKP (Sektorowy Program operacyjny – Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw) w latach 2006-2008 zrealizowano inwestycję, ukierunkowaną na wdrożenie BAT (najlepsza dostępna technologia) pod kątem uzyskania pozwolenia zintegrowanego. Dotyczyła ona modernizacji instalacji do wytwarzania materiałów wysokoenergetycznych..

 

Obecnie spółka realizuje kolejną inwestycję wspieraną ze środków wspólnotowych. Projekt pn. "Dywersyfikacja produkcji Zakładów Chemicznych „NITRO-CHEM” S.A. – inwestycja w nowe technologie”, uzyskał wsparcie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 4.4. „Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym”. Zadanie realizowane jest również z zasadami zrównoważonego rozwoju, w szczególności dotyczących ochrony środowiska, równego dostępu do pracy oraz likwidacji barier.