A A A

Dinitrotoluen specjalny (DNT)

NAZWA CHEMICZNA

Dinitrotoluen

WZÓR CHEMICZNY

C7H6N2O4

ZGODNOŚĆ Z NORMĄ

PN – C – 86066:1998

WŁASCIWOŚCI FIZYKO - CHEMICZNE

Postać

zakrzepła masa krystaliczna o barwie od żółtej do brunatnej

Skład

DNT: ok. 85% TNT: ok. 17%

Temperatura krzepnięcia

46 – 50 °C

Zawartość substancji

nierozpuszczalnych w acetonie

max. 0,05 %

Kwasowość w przeliczeniu na H2SO4

max. 0,005 %

pH

max. 8

Stałość wg metody Abla

w temperaturze 75°C

min. 30 min

Zawartość wilgoci

2 %

PAKOWANIE

Bębny stalowe z wiekiem zdejmowalnym. Opakowania zgodne z przepisami przewozowymi RID, ADR i IMDG

ZASTOSOWANIE

Do celów militarnych

  • image
wstecz