A A A

Dotacje

Spółka aktywnie uczestniczy w absorpcji funduszy europejskich przeznaczonych na dofinansowanie przedsiębiorstw. W ramach realizowania wewnątrz spółki polityki zrównoważonego rozwoju realizowane są zarówno działania ukierunkowane na ograniczenie wpływu na środowisko naturalne procesów realizowanych w przedsiębiorstwie jak również innowacyjne działania inwestycyjne powiązane z zastosowaniem pro-środowiskowych rozwiązań oraz z eliminacją barier w dostępie do zatrudnienia.

 

Z przyjemnością informujemy Państwa, że rozpoczęty w dniu 1.12.2009 projekt p.n. „Dywersyfikacja produkcji Zakładów Chemicznych „NITRO-CHEM” S.A. – inwestycja w nowe technologie” uzyskał wsparcie Unii Europejskiej, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 4.4. „Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym”.

 

 

''     ''

 

DOTACJE NA INNOWACJE

 

 

W latach 2006-2008 spółka zrealizowała modernizację instalacji do produkcji materiałów wysokoenergetycznych, współfinansowaną przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wartość dofinansowania z Sektorowego Programu Operacyjnego – Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw wyniosła 1,5mln PLN.

 

''

 

Oprócz realizacji projektów współfinansowanych ze środków wspólnotowych, Spółka angażuje się również w realizację projektów finansowanych ze środków krajowych.

Obecnie Spółka realizuje projekt rozwojowy z obszaru „obronność i bezpieczeństwo państwa” finansowany z budżetu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Okres realizacji projektu 2010-2011.